Wniosek o wydanie karty miejskiej

Pobierz i złóż wniosek w formie tradycyjnej (papierowej) w Punktach Obsługi Klienta lub wypełnij formularz on-line znajdujący się poniżej aby uzyskać swoją kartę miejską.

Dane osobowe wnioskodawcy

Proszę zaznaczyć, jeżeli użytkownikiem karty będzie inna osoba niż wnioskodawca

Dane osobowe użytkownika Elektronicznej Karty Miejskiej

Zdjęcie użytkownika Elektronicznej Karty Miejskiej

Wymagania techniczne zdjęcia cyfrowego:
 • Dopuszczalne wymiary: zdjęcie w proporcji 2 x 3 (orientacja pionowa), min. 200 x 300 pikseli, max. 800 x 1200 pikseli
 • Typ pliku: JPG, JPEG, PNG
 • Maksymalny rozmiar pliku: 2MB
 • Kompozycja: Zdjęcie powinno ukazywać twarz na jasnym jednolitym tle, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów.
Zdjęcie (w formie tradycyjnej lub cyfrowej) może być również dostarczone do Punktu Obsługi Klienta w momencie wybierania karty.

Adres zamieszkania


Podstawa do korzystania z uprawnienia do przejazdu bezpłatnego/ulgowego

Zaznacz tą opcję, jeżeli posiadasz bezterminowe uprawnienie do przejazdów bezpłatnych bądź ulgowych

Informacje oraz oświadczenia

Akceptuję Regulamin Elektronicznej Karty Miejskiej i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji usług określonych w Regulaminie, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Stosownie do przepisów o ochronie danych osobowych MZK w Łowiczu informuje, iż:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji w Łowiczu z siedzibą pod adresem: ul. Armii Krajowej 2b, 99-400 Łowicz, zwany dalej MZK;
 2. Podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu ewidencjonowania Klientów dla potrzeb obsługi systemu Łowickiej Karty Miejskiej, imiennej umożliwiająca stwierdzenie faktu opłacenia przejazdu oraz ewentualnie stwierdzenie posiadania uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów na podstawie karty elektronicznej, imiennej, a także świadczenie usług wynikających z niniejszego Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości realizacji usług określonych w Regulaminie;
 4. Klient posiada prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych;
 5. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 6. Zebrane dane będą przetwarzane do chwili zakończenia korzystania z Łowickiej Karty Miejskiej, imiennej. Zakończenie korzystania z karty następuje poprzez złożenie na adres MZK oświadczenia o rezygnacji z korzystania;
 7. Podane przez Klienta dane osobowe nie będą przetwarzane poza wskazanym wyżej celem, w szczególności nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że MZK zostanie do tego zobowiązane przez właściwy podmiot na podstawie obowiązujących przepisów prawa.